Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

nie-czaskaj-mi-furtkom
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
3866 bf64 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viairmelin irmelin
nie-czaskaj-mi-furtkom
6506 7524 500
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
3245 c22f 500
Reposted fromberrishchoclate berrishchoclate viairmelin irmelin
nie-czaskaj-mi-furtkom
3492 f293 500
Hillary Clinton exchanging her soul for eternal life with Japanese demon Kudan, 1896 (colourised)
Reposted fromUbik Ubik viairmelin irmelin

November 16 2017

nie-czaskaj-mi-furtkom
1392 be08
Reposted fromintrigante intrigante viamefir mefir
nie-czaskaj-mi-furtkom
3559 f23e 500
Reposted fromprzegrany przegrany viamefir mefir
5103 9dc9 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viamefir mefir
0814 34ae 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viamefir mefir
nie-czaskaj-mi-furtkom
6211 b64b 500
Reposted fromspacebonnie spacebonnie viairmelin irmelin
Bez dwóch piw są tylko dwa uczucia. Lęk i smutek. W stosunku 9:1. Boję się ludzi. Boję się w ogóle z nimi przebywać. Boję się, że powiem coś nie tak, za dużo, że ich urażę. Boję się, że mnie odtrącą. Boję się, że widać, że stoję sama i nie wiem, co ze sobą zrobić.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’ (via polskie-zdania)
Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin
5471 2013 500
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
8626 30bc 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairmelin irmelin
nie-czaskaj-mi-furtkom
5174 3bcb 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin
nie-czaskaj-mi-furtkom
nie-czaskaj-mi-furtkom
Dziękuj Bogu, że nie spełnia wszystkich Twoich próśb.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
nie-czaskaj-mi-furtkom
2380 a7aa 500
nie-czaskaj-mi-furtkom
5240 bf4c

November 14 2017

5273 ef00 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viajointskurwysyn jointskurwysyn
nie-czaskaj-mi-furtkom
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl